KHS Jr. Varsity Boys vs. HCV

KHS Jr. Varsity Boys vs. HCV

KHS Jr. Varsity Boys vs. North Sargent

KHS Jr. Varsity Boys vs. Sargent Central

KHS Jr. Varsity Boys vs. Sargent Central

Coach Milbrant 300th Win

Coach Milbrant 300th Win