KHS Varsity Districts

KHS Varsity vs. Casselton

KHS Varsity vs. Casselton

KHS Varsity vs. North Sargent

KHS Varsity vs. Richland