KHS Varsity Football vs. Richland

KHS Varsity Football vs. Grafton

KHS Varsity Football vs. Shanley

KHS Varsity Football vs. Maple Valley

Awards Banquet